WORKS

GRAPHIC DESIGN

OSHI-BANA
OSHIBANA

AD: SHINICHIROU SAKAMOTO
D: SHINICHIROU SAKAMOTO
CL: SHOEISHA